REGULAMIN 

SKLEPU INTERNETOWEGO 

www.el-corte.pl 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określającym prawa i obowiązki osób korzystających ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.el-corte.pl, prowadzonego przez Usługodawcę. 
 2. Ilekroć w treści Regulaminu nie postanowiono inaczej poszczególne postanowienia Regulaminu odnoszą się zarówno do Usługobiorców korzystających ze Sklepu internetowego za pośrednictwem strony WWW. 

II. DEFINICJE

 1. Następującym wyrażeniom użytym w tekście niniejszego Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia: 

Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Informacje handlowe – informacje o Towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności Towaru, na etapie przed dodaniem Towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji. 

Hasło: zestaw znaków alfanumerycznych konieczny do autoryzacji Usługobiorcy podczas logowania do Konta. Hasło jest określane samodzielnie przez Usługobiorcę podczas rejestracji Konta. 

Klauzule – oświadczenia, które Usługobiorca może złożyć dobrowolnie poprzez zaznaczenie tzw.  

„check- boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie zakładania Konta, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść każdego z ww. oświadczeń, tj. zgodę na Regulaminu, OWS oraz treść Polityki prywatności Sklepu. 

Komentarz – opinia Usługobiorcy dotycząca wcześniejszej Opinii lub Komentarza. 

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego). 

Konfigurator – elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca po wypełnieniu obowiązkowych pól, otrzymuje listę Towarów spełniających określone parametry 

Konto – zespół funkcjonalności Sklepu internetowego oraz zbiór danych podanych przez Usługobiorcę, dostępny po uprzedniej rejestracji. 

Formularz zamówienia (Koszyk) - elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca precyzuje warunki Umowy Sprzedaży w celu złożenia Zamówienia. 

Formularz rejestracji – elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym za pomocą którego Usługobiorca zakłada Konto. 

Formularz reklamacji - elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym w zakładce Reklamacji i zwroty, za pomocą którego Klient może zawiadomić Usługodawcę o niezgodności w dostawie lub wadzie Towaru, 

Klient – Klient w rozumieniu OWS Sklepu internetowego, 

Login: adres poczty elektronicznej Usługobiorcy używany podczas zakładania Konta i każdoczesnego logowania się do Konta. 

OWS - Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu internetowego. Stanowiące zbiór warunków stanowiących element każdej Umowy sprzedaży, dostępne na stronie Sklepu internetowego. 

Przedsiębiorca – Przedsiębiorca w rozumieniu OWS Sklepu internetowego. 

Sklep internetowy – to strona internetowa o adresie www.el-corte.pl 

Schowek – funkcjonalność Konta umożliwiająca Usługobiorcy stworzenie listy interesujących go Towarów. 

Subkonto : zespół funkcjonalności Sklepu internetowego dostępny dla osób upoważnionych przez Usługobiorcę do korzystania z Konta w jego imieniu. 

Towar – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

Treści – teksty, zdjęcia, filmy umieszczane na stronie Sklepu internetowego przez Usługobiorcę. 

Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Usługodawcą jako sprzedającym a Usługobiorcą jako kupującym. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie oraz OWS. 

Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku korzystania ze Sklepu internetowego za pośrednictwem strony WWW, Usługa może polegać na: 

1)      wyświetlaniu Usługobiorcy treści stron Sklepu internetowego, 

2)      założeniu Konta za pośrednictwem Formularza rejestracji 

3)      korzystaniu z funkcjonalności Konta w Sklepie internetowym umożliwiających 

a)      korzystanie z konfiguratorów, 

b)       dodanie Towaru do Schowka, 

c)      wysłanie do Usługodawcy Zapytania ofertowego, 

d)      korzystaniu z Formularza kontaktowego, 

Usługi są świadczone nieodpłatnie. Umowa, której przedmiotem jest założenie Konta jest zawarta na czas nieoznaczony. Pozostałe usługi są świadczone przez czas oznaczony wynikający z istoty danej funkcjonalności Sklepu internetowego lub decyzji Usługobiorcy o zakończeniu korzystania z danej Usługi. 

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu internetowego. Usługobiorca jest Klientem w rozumieniu OWS w ramach Umowy sprzedaży. Osoba fizyczna zakładająca Konto w Sklepie internetowym oświadcza, że posiada zdolność do czynności prawnych, chyba, że obowiązujące przepisy prawa pozwalają na zawarcie umowy również przez osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoba zakładająca Konto w imieniu innego podmiotu oświadcza, że jest upoważniona do działania w imieniu tego podmiotu. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Usługobiorcy należy przez to rozumieć również użytkownika  

Usługodawca : El-Corte Sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 81a, 44-207 Rybnik, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000694343, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł w całości wpłaconym, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 6423203191, REGON: 367720247, Biuro obsługi klienta: tel.: +48 515 815 609, e-mail: El-Corte.pl ., (dalej również El-Corte Sp. z o.o.). Usługodawca jest Sprzedawcą w rozumieniu OWS w ramach Umowy sprzedaży. 

Zapytanie ofertowe – funkcja Konta dostępna za pośrednictwem przycisku „Wyślij zapytanie ofertowe” umożliwiająca skierowanie do Usługodawcy zapytania o przygotowanie oferty dotyczącej Towarów niedostępnych standardowo w Sklepie internetowym lub o przygotowanie oferty na innych warunkach w zakresie ceny lub kosztów transportu, niż dostępne dla tego Usługobiorcy na normalnych zasadach obowiązujących go w Sklepie internetowym. 

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, Formularza zamówienia El- Corte i zmierzające bezpośrednio do zawarcia odpowiednio Umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi. 

 1. Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Regulamin”. 

III. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA 

1.       Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług za pośrednictwem strony WWW: 

1)      urządzenie końcowe z możliwością korzystania z Internetu, 

2)      podłączenie do Internetu, 

3)      poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Edge, Opera, Firefox lub Chrome w najwyższej wersji, 

4)      rozdzielczość ekranu minimum 1024x768, 

5)      włączona opcja akceptacji "cookies", 

6)      aktywny interpretator JavaScript 

7)       aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 

IV. WARUNKI ZAWIERANIA, WYKONYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  

 

1.       Sklep internetowy 

Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu internetowego następuje w chwili wyświetlenia strony Sklepu internetowego na ekranie urządzenia Usługobiorcy. Zakończenie korzystania ze Sklepu internetowego następuje z chwilą zamknięcia w przeglądarce internetowej okna Sklepu internetowego.  

 

2.       Formularz rejestracji 

1)      Usługobiorca może założyć Konto w toku składania Zamówienia lub bez konieczności jednoczesnego zakupu Towaru w Sklepie internetowym.  

2)       W celu założenia Konta bez jednoczesnego zakupu Towaru konieczne jest: 

a)      wypełnienie danymi w Formularzu rejestracyjnym wszystkich pól oznaczonych*” 

b)       wyrażenie zgody na treść Regulaminu Sklepu internetowego, OWS, treść Polityki prywatności 

c)      kliknięcie na przycisk „Zarejestruj się”. 

3)       Usługobiorca nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie rejestracji Konta. 

4)      Odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” jako wymaganego, uniemożliwia utworzenie Konta. 

5)      Usługobiorca zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracji prawdziwych danych. 

6)      Po prawidłowym wypełnieniu Formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu na przycisk „Zarejestruj się”, na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę w ww. formularzu wysyłana jest przez Usługodawcę wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się ww. adresem poczty elektronicznej. Warunkiem dokończenia rejestracji Konta jest kliknięcie przez adresata ww. wiadomości na dołączony do niej link, na adres mailowy Użytkownika. Korzystanie z Konta jest możliwe od chwili kliknięcia w przesłany link aktywacyjny. Umowa o posiadanie Konta jest zawierana z Użytkownikiem pod warunkiem rozwiązującym umowę w przypadku niedokończenia rejestracji Konta. W przypadku zakładania Konta w trakcie procesu zakupowego, do założenia Konta konieczne jest: 

       a)       wypełnienie w Formularzu zamówienia wszystkich pól oznaczonych „*” jako wymagane, 

       b)      wyrażenie zgody na treść Regulaminu Sklepu internetowego, OWS, treść Polityki prywatności 

 

3.       Konto  

1)      Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się do niego podając odpowiednie Login i Hasło.  

2)      Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za skutki udostępniania przez siebie Loginu i Hasła osobom trzecim, w szczególności swoim pracownikom lub współpracownikom.  

3)      Usługobiorca będący przedsiębiorcą ma możliwość utworzenia w ramach Konta oddzielnych Subkont z różnymi poziomami uprawnień dla ich użytkowników. 

4)      Konsument, który założył Konto ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

5)      Skorzystanie z ww. prawa odstąpienia od umowy wymaga do Konsumenta poinformowania Usługodawcy o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). 

7)      Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania ww. prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

8)      Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, Usługobiorca może usunąć Konto, w każdym czasie, bez okresu wypowiedzenia, poprzez wysłanie oświadczenia woli w sprawie usunięcia Konta w dowolny sposób zapewniający jego, doręczenie w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: sklep@el-corte.pl rozdział IV pkt 8 p-pkt 5 regulaminu w zależności od oddziału …. lub w formie pisemnej na adres: El-Corte Sp. z o. o. ul. Podmiejska 81a44-207 Rybnik. Użytkownik Subkonta nie może usunąć Konta Usługobiorcy. 

9)   Usunięcie Konta: 

a)      nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych do czasu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie usunięcia Konta, 

b)      nie ma wpływu na skuteczność zamówienia kuriera w celu odbioru Towaru lub opakowania, złożonego do czasu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie usunięcia Konta. 

c)      nie ma wpływu na skuteczność reklamacji zgłoszonej przed otrzymaniem przez Usługodawcę oświadczenia woli Usługobiorcy w usunięciu Konta. 

d)      nie ma wpływu na prawo Usługodawcy do publikowania w Sklepie Treści zamieszczonych przez Usługobiorcę przed usunięciem Konta. 

e)      powoduje rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usługi. 

 

4.        Formularz Zamówienia 

1)      Korzystanie z Formularza Zamówienia polega na precyzowaniu warunków Umowy Sprzedaży, takich jak ilość i rodzaj Towaru, sposób dostawy, sposób płatności, termin płatności (w przypadku Przedsiębiorcy, któremu został przyznany limit kredytowy), miejsce dostarczenia Towarów oraz - jeżeli rozpoczął korzystanie z Formularza Zamówienia bez uprzedniego zalogowania się do Konta danych identyfikujących Usługobiorcę. 

2)       Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Usługobiorcę pierwszego Towaru do Koszyka a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie na przycisk „Złóż zamówienie” albo z chwilą wcześniejszego zamknięcia strony Sklepu internetowego bez złożenia Zamówienia. 

3)      Usługobiorca może korygować wcześniej wprowadzone dane w Formularzu Zamówienia do chwili kliknięcia na przycisk „Złóż zamówienie”. Usługobiorca może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza Zamówienia poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez wyjście z Formularza Zamówienia i przejście na inną stronę Sklepu. Zamknięcie strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych. Przejście do innej strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych z wyjątkiem Towarów dodanych do Koszyka. Towary dodane do Koszyka pozostają zapisane w Koszyku do czasu wylogowania się z Konta. 

4)      Dodanie Towaru do Koszyka nie jest równoznaczne z potwierdzeniem dostępności Towaru na potrzeby Zamówienia. Dostępność Towaru jest weryfikowana każdorazowo po naciśnięciu na przycisk „Przejdź do podsumowania zamówienia”. 

5)       Z chwilą kliknięcia przez Usługobiorcę na przycisk „Złóż zamówienie” do Usługobiorcy jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem wszystkich warunków zawartej Umowy Sprzedaży oraz dodatkowo, w przypadku wyboru opcji płatności „Przedpłata na konto”, z numerem konta bankowego, na który należy wpłacić cenę za Towar oraz z terminem płatności. 

6)      W przypadku otrzymania przez Usługobiorcę Oferty w odpowiedzi na wysłanie Zapytania ofertowego, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez kliknięcie przez Klienta na przycisk „Zaakceptuj ofertę”. 

5.       Schowek 

1)      W celu skorzystania ze Schowka konieczne jest zalogowanie się do Konta. 

2)      Korzystanie ze Schowka polega na dodaniu Towaru do listy Towarów w Schowku. 

3)      Korzystanie ze Schowka rozpoczyna się z momentem kliknięcia przez Usługobiorcę na przycisk „Dodaj do schowka” a ulega zakończeniu z chwilą usunięcia danego Towaru ze Schowka. 

 

7.        Formularz reklamacji 

1)      W celu skorzystania z Formularza reklamacji konieczne jest zalogowanie się do Konta. 

2)      Korzystanie z Formularza reklamacji polega na wskazaniu Umowy sprzedaży, której dotyczy reklamacja, wypełnieniu wszystkich danych oznaczonych „*” jako wymagane, określeniu przyczyny reklamacji spośród dostępnych opcji na liście rozwijalnej, opcjonalnie żądania wobec Usługodawcy w związku ze składaną reklamacją oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rozpatrzenia reklamacji. System informatyczny Sklepu internetowego domyślnie kopiuje do formularza dane podmiotu, na którego rzecz założonej jest Konto. Osoba zgłaszająca reklamację może zmienić ww. dane. 

3)       Korzystanie z Formularza reklamacji rozpoczyna się z momentem wypełnienia przez Usługobiorcę jednego z pól (nr faktury, nr WZ, indeks Towaru) identyfikujących Umowę sprzedaży, której dotyczy reklamacja a kończy się z chwilą kliknięcia na przycisk „Wyślij wniosek”. 

4)      Usługobiorca może korygować wcześniej wprowadzone dane w Formularzu reklamacji do chwili kliknięcia na przycisk „Wyślij wniosek”. Usługobiorca może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza reklamacji poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez wyjście z Formularza reklamacji i przejście na inną stronę Sklepu. Zamknięcie strony Sklepu lub przejście do innej strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych i skutkuje niezłożeniem reklamacji. 

5)      Z chwilą kliknięcia przez Usługobiorcę na przycisk „Wyślij wniosek” do Usługobiorcy jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania reklamacji przez Usługodawcę. 

 

8.       Formularz zwrotu 

1)      W celu skorzystania z Formularza zwrotu konieczne jest zalogowanie się do Konta. 

2)      Korzystanie z Formularz zwrotu polega na wskazaniu Umowy sprzedaży, której dotyczy zwrot Towaru, dokonaniu wyboru pomiędzy zwrotem na koszt El-Corte lub zwrotem na koszt własny (zgodnie z warunkami określonymi w OWS), wypełnieniu wszystkich danych oznaczonych „*” jako wymagane, w tym wskazaniu nr konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot pieniędzy. 

3)      Korzystanie z Formularza zwrotu rozpoczyna się z momentem wypełnienia przez Usługobiorcę jednego z pól (nr faktury, nr WZ, indeks Towaru) identyfikujących Umowę sprzedaży, której dotyczy zwrot Towaru a kończy się z chwilą kliknięcia na przycisk „Wyślij wniosek”. 

4)      Usługobiorca może korygować wcześniej wprowadzone dane w Formularzu zwrotu do chwili kliknięcia na przycisk „Wyślij wniosek”. Usługobiorca może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza zwrotu poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez wyjście z Formularza zwrotu i przejście na inną stronę Sklepu. Zamknięcie strony Sklepu lub przejście do innej strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych i skutkuje niewysłaniem wniosku do Usługodawcy. 

5)      Z chwilą kliknięcia przez Usługobiorcę na przycisk „Wyślij wniosek” do Usługobiorcy jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania przez Usługodawcę żądania zwrotu Towaru. 

 Oddziały: 

RYBNIK 

 1. Podmiejska 81
  44-207 Rybnik

512 024 364 
rybnik@el-corte.pl 

JASTRZĘBIE 

 1. Podhalańska 31
  44-335 Jastrzębie Zdrój

509 676 133 
jastrzebie@el-corte.pl 

KONIN 

 1. Spółdzielców 5
  62-510 Konin

515 815 570 
konin@el-corte.pl 

RADLIN 

 1. Rybnicka 125
  44-310 Radlin

509 676 137 
radlin@el-corte.pl 

SUWAŁKI 

 1. Kawaleryjska 20
  16-400 Suwałki

515 815 606 
suwalki@el-corte.pl 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi polegającej na założeniu Konta w Sklepie internetowym) 

 

Ja/My(*) ………………..…………………………………………………………………………………..…………………………………… 

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*) 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...….. 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………………………….. 

Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………………………………….… 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

 …………….…….…………………………….………….. 

Data ………………………………………………….… 

 

9.       Formularz zapytania 

1)      W celu skorzystania z Formularza zapytania konieczne jest zalogowanie się do Konta. 

2)      Korzystanie z Formularza zapytania polega na precyzowaniu przez Usługobiorcę warunków zapytania spośród dostępnych opcji w tym, w przypadku gdy dany formularz zapytania to umożliwia – w oparciu o przesłane przez Usługobiorcę pliki. 

3)      Korzystanie z Formularza zapytania rozpoczyna się z momentem dokonania wyboru w zakresie któregokolwiek z kryteriów dostępnych w postaci rozwijalnych pasków wyboru, a kończy się z chwilą dokonania wyboru w zakresie wszystkich dostępnych kryteriów oraz kliknięcia na przycisk „Złóż zapytanie ofertowe”, albo z chwilą wcześniejszego zamknięcia strony Sklepu internetowego bez złożenia wysłania zapytania o wycenę, co skutkuje nie wysłaniem zapytania. 

4)      Usługobiorca może korygować wcześniej wprowadzone dane w Formularzu zapytania do chwili kliknięcia na przycisk „Złóż zapytanie ofertowe”. Usługobiorca może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza zapytania poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez wyjście z Formularza zapytania i przejście na inną stronę Sklepu. Zamknięcie strony Sklepu lub przejście do innej strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych i skutkuje nie wysłaniem zapytania do Usługodawcy. 

5)      Po wysłaniu zapytania Usługodawca przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej ofertę zakupu podzespołów opracowaną na podstawie kryteriów wybranych przez Usługobiorcę. 

6)      Zbudowanie urządzenia na podstawie przesłanych dokumentów wymaga uprzedniego sporządzenia odpowiedniego projektu przez osobę legitymującą się uprawnieniami w zakresie projektowania w rozumieniu odpowiednich obowiązujących przepisów prawa i norm. Lista podzespołów wyświetlana w odpowiedzi na dokonany przez Usługobiorcę wybór kryteriów technicznych nie zastępuje projektu elektrycznego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykonania urządzenia przez Usługobiorcę w oparciu o listę podzespołów otrzymaną w wyniku skorzystania z Formularza zapytania. 

10.   Formularz kontaktowy  

1)      Formularz kontaktowy służy do przesyłania do Usługodawcy wiadomości. 

2)      W celu skorzystania z Formularza kontaktowego nie jest konieczne zalogowanie się do Konta. 

3)      Korzystanie z Formularza kontaktowego polega na wypełnieniu pól tekstowych oznaczonych „*”, jako wymagane oraz wysłanie do Usługodawcy drogą elektroniczną danych zawartych w formularzu. 

4)      Usługobiorca może korygować wcześniej wprowadzone dane do chwili kliknięcia na przycisk oznaczający wysłanie wiadomości do Usługodawcy. Usługobiorca może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza kontaktowego poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez przejście na inną stronę Sklepu internetowego. Zamknięcie strony Sklepu internetowego lub przejście na inną stronę powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych i skutkuje nie wysłaniem wiadomości do Usługodawcy. 

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi. 
 2. Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie reklamacji do El-Corte w szczególności drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j. w. rozdzIał IV pkt 8 p-pkt 5 lub w formie pisemnej na adres: El-Corte Sp. z o.o. ul. Podmiejska 81a, 44-207 Rybnik 
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: 
 4. dane Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej), 
 5. żądanie zgłaszane w ramach reklamacji. 
 6. El-Corte s. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji. 

 

VI. ZAKAZ DOSTARCZANIA PRZEZ KLIENTA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM 

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. 

 

VII. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  

 

Usługodawca, zwraca uwagę, że korzystając z Internetu, w tym korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną, istnieje ryzyko zarażenia systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie np. wirusy, robaki czy konie trojańskie. Niezależnie od faktu, iż Usługodawca na stronach Sklepu internetowego podejmuje we własnym zakresie środki bezpieczeństwa, każdy użytkownik Internetu powinien zabezpieczyć własny komputer, choćby poprzez instalację programu antywirusowego z aktualną bazą wirusów oraz osobistego firewall’a. Na rynku są dostępne wysokiej jakości programy komercyjne jak i darmowe. Narzędzia te, w zależności od wybranej opcji, w mniejszym lub większym stopniu pozwalają na zabezpieczenie komputera przed niepożądanymi atakami ze strony innych użytkowników Internetu. Należy również podkreślić konieczność prawidłowego ustawienia przeglądarki internetowej. Często spotykanym rodzajem ataku jest atak opierający się na technice „phishing”. Polega ona na usiłowaniu wyłudzenia haseł. Ataki te są przeprowadzane poprzez wysyłanie do potencjalnej ofiary listu elektronicznego z prośbą o zalogowanie się do konta w danym serwisie, dostępnym rzekomo pod linkiem 

 

 podanym w wiadomości. Linki najczęściej prowadzą do sfałszowanych stron, które w łudzący sposób przypominają oryginalne. Podczas procesu logowania się, podane hasła są przechwytywane z formularzy, a następnie wykorzystywane przez atakującego do zalogowania się do faktycznych kont ofiar. W celu uniknięcia ryzyka takiego ataku Usługobiorca powinien pamiętać, że Usługodawca nigdy nie wysyła wiadomości elektronicznych z prośbą o podanie haseł do kont Usługobiorców. W przypadku otrzymania takiej wiadomości, powinna ona wzbudzić podejrzliwość. Zalecane jest skontaktowanie się z Usługodawcą i poinformowanie o zaistniałej sytuacji. Usługobiorca nie powinien również otwierać stron podanych w linkach w tego typu wiadomościach. Pod żadnym pozorem nie należy przesyłać mailowo żadnych loginów i haseł do Konta. Podczas logowania się do Konta należy zwrócić uwagę, czy w pasku adresu strony wyświetlana jest informacja o korzystaniu przez stronę z protokołu HTTPS. Nie wolno ujawniać loginu i hasła osobom nieupoważnionym przez Usługobiorcę do dostępu do Konta, Należy wprowadzać login i hasło w sposób uniemożliwiający innym osobom ich poznanie. Nie powinno się zapisywać hasła, a samo hasło powinno się zmieniać w regularnych odstępach czasu. 

 

VIII. DANE OSOBOWE 

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) klientów Sklepu internetowego dostępne są na stronie www.el-corte.pl 

 

IX. PRAWA AUTORSKIE 

 1. Strona internetowa Sklepu internetowego jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie Usługobiorcy na podstawie niniejszego Regulaminu pozostają zastrzeżone na rzecz Usługodawcy lub podmiotów udzielających Usługodawcy licencji na korzystanie z poszczególnych utworów prezentowanych w postaci zawartości Strony internetowej. 
 2. Usługobiorca może korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu internetowego w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Usługodawca ma prawo zmienić Regulamin z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: 
  1. Wprowadzenie nowych Usług, zmiana lub zaprzestanie świadczenia dotychczasowych Usług, w szczególności w skutek zmiany polityki handlowej Usługodawcy, zmian otoczenia rynkowego Usługodawcy wskutek            postępu     technicznego, technologicznego, informatycznego, zmiany przepisów prawa.  
  2. Wprowadzenie nowych lub zmiana dotychczas obowiązujących przepisów prawa dotyczących Usługodawcy lub Usługobiorcy w szczególności mających wpływ na świadczenie usług drogą elektroniczną lub zawieranie umów na odległość, regulujących prawa i obowiązki konsumentów, 
  3. Zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów, albo decyzji organów władzy i administracji publicznej wpływających na działalność Usługodawcy. 
 2. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę każdorazowo o planowanej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy na etapie rejestracji Konta. Nowy Regulamin wejdzie w życie w terminie wskazanym w ww. powiadomieniu, przypadającym po dacie otrzymania przez Usługobiorcę ww. powiadomienia. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Usługodawcę z Usługobiorcą za pośrednictwem Sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu. 
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2021
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
zamknij