Nowelizacja ustawy o obowiązkach inwestora instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 6,5 KW

obowiązki inwestora instalacji fotowoltaicznej

W dniu 19.09.2020r weszła w życie nowelizacja ustawy Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471). Zmiany dotyczą nowych obowiązków dla inwestorów decydujących się na montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 6,5kW dla budynków istotnych z perspektywy bezpieczeństwa pożarowego.

W art. 29 ust. 2 pkt. 16 ustawy Prawo budowlane nałożono obowiązek uzgodnienia projektu mikroinstalacji, której moc znamionowa przekracza 6,5kW. Zmiany dotyczą podejścia do przepisów przeciwpożarowych w zakresie inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczną. Po nowelizacji ustawy projekt budowlany musi uwzględniać wszystkie warunki ochrony przeciwpożarowej uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń pożarowych. Do tej pory inwestycja w mikrointslacje nie wymagała uzyskania decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę. Konieczne było przedstawienie projektu instalacji i zgłoszenie jej do zakładu energetycznego, aby przyłączyć instalacje i założyć licznik dwukierunkowy. W ustawie 1a. art. 56 zawarty jest zapis o konieczności zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, gdy prace nad montażem instalacji fotowoltaicznej zostaną zakończone.

Projekt instalacji fotowoltaicznej

Wymagania jakie należy spełnić, aby uzyskać przedmiotowe uzgodnienia niezbędne do projektu instalacji przywołanych w Fotowoltaicznym Dekalogu Dobrych Praktyk autorstwa Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej:

– konieczności wykonania połączeń przewodów DC za pomocą szybkozłączek (np. złączy MC4) tego samego typu i pochodzących od tego samego producenta z jednoczesnym ograniczeniem liczby połączeń przewodów po stronie DC,

– prowadzenie przewodów DC, o ile to możliwe, w metalowych kanałach kablowych z jednoczesną koniecznością eliminacji ostrych krawędzi,

– układanie przewodów w odległości min. 10 cm od powierzchni dachów, pokrytych materiałem palnym,

– wprowadzenie oznakowania w budynku zgodnie z wytycznymi normy PN-HD 60364-7-712 poprzez umieszczenie naklejki informacyjnej w miejscu przyłączenia instalacji PV, przy tablicy licznikowej oraz przy głównym wyłączniku zasilania obiektu,

– oznakowanie tras kablowych dla przewodów DC poprzez umieszczenie informacji: „Niebezpieczeństwo – wysokie napięcie DC w ciągu dnia obecne po wyłączeniu instalacji”,

– konieczność uszczelnienia przejść przewodów przez ściany/stropy oddzielenia pożarowego materiałami ognioodpornymi o odporności ogniowej nie mniejszej niż ściana/ strop oddzielenia pożarowego,

– konieczność wykonania pomiarów powykonawczych, w tym rezystancji izolacji (pomiędzy biegunem dodatnim a ziemią oraz biegunem ujemnym a ziemią – po stronie DC oraz pomiędzy przewodami czynnymi a ochronnymi – po stronie AC),

– zapewnienie właściwych momentów dokręcania złączek oraz stosowanie dedykowanych narzędzi.

Dla budynków, w których wyodrębnione są strefy pożarowe:

– montaż falowników PV poza strefą pożarową lub w wydzielonej strefie (np. pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej),

– zabezpieczenie przewodów strony DC pozostających pod napięciem w przypadku wyłączenia falownika poprzez obudowę o odporności ogniowej zapewniającej wydzielenie w strefie lub użycie kabli o odporności ogniowej oraz dla zasilania urządzeń, służących zasilaniu urządzeń ochrony przeciwpożarowej,

– wprowadzeniu oznakowania informującego o obecności instalacji PV również przy przycisku PWP,

– wprowadzenie zapisu w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” dotyczącego instalacji PV,

– zachowania odległości modułów PV od ścian oddzielenia ppoż.

Zgłoszenie mikroinstalacji do Państwowej Straży Pożarnej

Ustawa nie wskazuje formy dokumentu, który miałby służyć do zawiadamiania służb Państwowej Straży Pożarnej jak zaznaczono w art. 56 ust. 1a. Według wyżej przedstawionego Fotowoltaicznego Dekalogu Dobry Praktyk na kartach zgłoszenia instalacji powinny znajdować się następujące informacje:

– lokalizacja inwestycji (dane kontaktowe inwestora i instalatora),

– lokalizacja modułów PV oraz falownika (inwertera),

– trasa kablowa przewodów strony DC wraz ze wskazaniem obudowy ( o ile występuję),

– lokalizacja rozłącznika DC.

POLECANE PRODUKTY

ggf
LR4-60HPH 350~380M
Wysokowydajny moduł w technologii Low LID Mono PERC Half-Cut. Wysoka sprawność modułu (do 20,9%)
ffa
FRONIUS ECO
Trójfazowy falownik Fronius Eco dostępny w klasach mocy 25,0 i 27,0 kW optymalnie spełnia wymogi dużych instalacji.
kki
Simon 54 Premium
Nowoczesna linia osprzętu elektro-instalacyjnego oparta o nowe, niezawodne i przyjazne w montażu mechanizmy.