Aktualności Satori

Program ENERGIA PLUS – nowa edycja

1 października tego roku startuje nowa edycja programu Energia Plus. Program pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej. Będzie możliwość pozyskania dotacji i pożyczek na inwestycje w odnawialne źródła energii i na poprawę efektywności energetycznej. Nowością będzie pozyskanie dofinansowania na instalacje na paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny czy wodór. Celem programu Energia Plus jest ograniczenie szkodliwych emisji substancji do atmosfery i innych działań, które mają za zadanie chronić naszą planetę.

W nowej edycji programu Energia Plus do podziału jest 1,3 mld pożyczek i dotacji. Program wspiera projekty prowadzące do zmniejszenia negatywnego wpływu przedsiębiorstw na nasze środowisko. Projekt zakłada, że dzięki wsparciu przedsięwzięć inwestycyjnych znacznie poprawi się jakości powietrza.

Osobami ubiegającymi się o dofinansowanie w formie pożyczek i dotacji mogą być przedsiębiorcy w odniesieniu do ustawy a dnia 6 marca 2018r Prawo przedsiębiorców, wykonujący działalność gospodarczą. Łączna wysokość dotacji to około 50 mln – warunkiem uzyskania takiej dotacji jest zastosowanie w projekcie technologii ORC. Natomiast wysokość pożyczek wynosi 1,264mld zł i przyznawane są na zasadach preferencyjnych lub rynkowych.

Minimalna wysokość pożyczki w projekcie wynosi 500 tyś zł, maksymalna – 300mln.
Udzielanie takiej pożyczy przypada na okres nie dłuższy niż 15 lat i liczona jest od daty pierwszej części wypłacanego kredytu do daty ostatniej spłaty raty kapitałowej.

W poprzedniej edycji programu oprocentowanie wynosiło 2%, tym razem ustalane jest w oparciu o stawkę WIBOR 3m oraz 50pkt proc. i wynosi 1,5%.

Nowością jest wprowadzenie możliwości umorzenia pożyczek dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć do 10%.

Maksymalne dofinansowanie jakie można uzyskać w formie pożyczki może wynosić do 85%, z kolei dotacja może pokryć aż do 50% kosztów kwalifikowanych.

W nowej edycji programu Energia Plus postanowiono rozszerzyć rodzaje przedsięwzięć o nowe źródła energii – instalacje na paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

Dofinansowanie może objąć projekty, które uwzględniają budowę, rozbudowę lub modernizację istniejących już instalacji produkcyjnych i urządzeń przemysłowych. Te działania mają na celu zmniejszenie szkodliwych emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania i poprawę efektywności energetycznej. Narodowy Fundusz Ochrony i Środowiska udzieli także dofinansowania na przedsięwzięcia na inwestycje w odnawialne źródła energii, turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne i niewielkie elektrownie wodne.

Wnioski o dofinansowanie można składać tylko w formie elektronicznej – nie ma konieczności wysyłania wersji papierowej. Nabór wniosków do programu Energia plus zostanie rozpoczęty 1 października 2020r do 17 grudnia 2021r.

POLECANE PRODUKTY

ggf
LR4-60HPH 350~380M
Wysokowydajny moduł w technologii Low LID Mono PERC Half-Cut. Wysoka sprawność modułu (do 20,9%)
ffa
FRONIUS ECO
Trójfazowy falownik Fronius Eco dostępny w klasach mocy 25,0 i 27,0 kW optymalnie spełnia wymogi dużych instalacji.
kki
Simon 54 Premium
Nowoczesna linia osprzętu elektro-instalacyjnego oparta o nowe, niezawodne i przyjazne w montażu mechanizmy.
czytaj dalej >>>

Formalności związane z przyłączeniem i dofinansowaniem instalacji fotowoltaicznej

dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej
Przyłączenie domowej mikroinstalacji wiąże się z pewnymi formalnościami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami – każda osoba, która dzięki odnawialnym źródłom energii wytwarza energię elektryczną, ma możliwość podłączenia instalacji do sieci energetycznej i sprzedaż nadwyżki wytworzonej przez własną, domową mikroinstalacje. Mikroinstalacja to inaczej instalacja o łącznej mocy nie większej niż 50 kW i jest podłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110kV.

Kto może starać się o przyłączenie mikroinstalacji:

• Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej,
• Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
• Pozostałe podmioty prawa.

Aby przyłączyć mikroinstalacje, trzeba wypełnić zgłoszenie następnie, operator jest zobowiązany opowiedzieć na wniosek w ciągu 30 dni. Za przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej niepobierana jest opłata. W Polsce istnieje system opustów polegający na tzw. net-meteringu (opomiarowanie netto). Taki system umożliwia rozliczenie wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci energii w ciągu całego roku. Wytwórca energii może wprowadzić do sieci wyprodukowaną nadwyżkę lub ją odebrać, gdy jej zabraknie np. gdy nie wykorzystamy wyprodukowanej energii w ciągu dnia, trafia ona do sieci – wieczorem, gdy instalacja fotowoltaiczna nie pracuje, możemy ją odzyskać.

Opust w przypadku mikroinstalacji:

• do 10 kW – wynosi 0,8 kWh za każdy 1 kWh wprowadzonej do sieci energii,
• powyżej 10 kW – wynosi 0,7 kWh za każdy 1 kWh wprowadzonej do sieci energii.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w programie „Mój Prąd”

Etap 1. Złożenie wniosku o przyłączenie do sieci

Wymagane dokumenty:

– Wypełniony wniosek o przyłączenie do sieci / zgłoszenie instalacji – formularze są różne, w zależności od dostawcy energii TAURON/ENERGIA/PGE,

– Specyfikacja techniczna – załącznik C,

– Karty katalogowe paneli fotowoltaicznych i falownika,

– Deklaracje zgodności – paneli fotowoltaicznych i falownika,

– Schemat instalacji fotowoltaicznej,

– Pisemne oświadczenie instalatora mikroinstalacji (zaświadczenie o kwalifikacjach gr. E, lub certyfikat OZE UDT, uprawnienia budowlane).

 

Etap 2. Złożenie wniosku o dofinansowanie

Wymagane dokumenty:

– Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające przyłączenie instalacji (wypełnia zakład energetyczny),

– Kopie faktur za instalację, montaż, materiały i wyposażenie wymagane do montażu,

– Dowód dokonania zapłaty – faktura lub oświadczenie uiszczeniu zapłaty,

– Dane zawarte w umowie kompleksowej z OSD (numer umowy, data zawarcia lub zmiany po montażu licznika dwukierunkowego).

W tej chwili wnioski składa się tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem strony https://mojprad.gov.pl/

Aby złożyć taki wniosek należy założyć profil zaufany lub e-dowód. O dofinansowanie w programie „Mój Prąd” możesz ubiegać się jeśli spełniasz następujące warunki:

– Jesteś osobą fizyczną, wytwarzasz energię elektryczną na własne potrzeby i zawarłeś umowę kompleksową z zakładem energetycznym – Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Umowa reguluję zagadnienia związane z przyłączeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji,

– Twoja domowa instalacja jest ostatecznie wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (warunkiem jest posiadanie licznika dwukierunkowego),

– Instalacja fotowoltaiczna posiada moc od 2-10 kW i jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego,

– Poniosłeś koszty od 23 lipca 2019 roku i montaż instalacji nie został zakończony przed tą datą,

– Inwestycja nie jest rozszerzeniem istniejącej instalacji.

Załączniki:

  1. Strona główna programu „Mój prąd”
  2. Wnioski przyłączeniowe PGE
  3. Ścieżka przyłączeniowa ENERGA
  4. Ścieżka przyłączeniowa ENEA
  5. Ścieżka przyłączeniowa INNOGY
  6. Ścieżka przyłączeniowa TAURON
  7. Schemat instalacji fotowoltaicznej dostawcy ENERGA – schemat 

POLECANE PRODUKTY

ggf
LR4-60HPH 350~380M
Wysokowydajny moduł w technologii Low LID Mono PERC Half-Cut. Wysoka sprawność modułu (do 20,9%)
ffa
FRONIUS ECO
Trójfazowy falownik Fronius Eco dostępny w klasach mocy 25,0 i 27,0 kW optymalnie spełnia wymogi dużych instalacji.
kki
Simon 54 Premium
Nowoczesna linia osprzętu elektro-instalacyjnego oparta o nowe, niezawodne i przyjazne w montażu mechanizmy.
czytaj dalej >>>

Nowelizacja ustawy o obowiązkach inwestora instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 6,5 KW

obowiązki inwestora instalacji fotowoltaicznej

W dniu 19.09.2020r weszła w życie nowelizacja ustawy Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471). Zmiany dotyczą nowych obowiązków dla inwestorów decydujących się na montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 6,5kW dla budynków istotnych z perspektywy bezpieczeństwa pożarowego.

W art. 29 ust. 2 pkt. 16 ustawy Prawo budowlane nałożono obowiązek uzgodnienia projektu mikroinstalacji, której moc znamionowa przekracza 6,5kW. Zmiany dotyczą podejścia do przepisów przeciwpożarowych w zakresie inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczną. Po nowelizacji ustawy projekt budowlany musi uwzględniać wszystkie warunki ochrony przeciwpożarowej uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń pożarowych. Do tej pory inwestycja w mikrointslacje nie wymagała uzyskania decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę. Konieczne było przedstawienie projektu instalacji i zgłoszenie jej do zakładu energetycznego, aby przyłączyć instalacje i założyć licznik dwukierunkowy. W ustawie 1a. art. 56 zawarty jest zapis o konieczności zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, gdy prace nad montażem instalacji fotowoltaicznej zostaną zakończone.

Projekt instalacji fotowoltaicznej

Wymagania jakie należy spełnić, aby uzyskać przedmiotowe uzgodnienia niezbędne do projektu instalacji przywołanych w Fotowoltaicznym Dekalogu Dobrych Praktyk autorstwa Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej:

– konieczności wykonania połączeń przewodów DC za pomocą szybkozłączek (np. złączy MC4) tego samego typu i pochodzących od tego samego producenta z jednoczesnym ograniczeniem liczby połączeń przewodów po stronie DC,

– prowadzenie przewodów DC, o ile to możliwe, w metalowych kanałach kablowych z jednoczesną koniecznością eliminacji ostrych krawędzi,

– układanie przewodów w odległości min. 10 cm od powierzchni dachów, pokrytych materiałem palnym,

– wprowadzenie oznakowania w budynku zgodnie z wytycznymi normy PN-HD 60364-7-712 poprzez umieszczenie naklejki informacyjnej w miejscu przyłączenia instalacji PV, przy tablicy licznikowej oraz przy głównym wyłączniku zasilania obiektu,

– oznakowanie tras kablowych dla przewodów DC poprzez umieszczenie informacji: „Niebezpieczeństwo – wysokie napięcie DC w ciągu dnia obecne po wyłączeniu instalacji”,

– konieczność uszczelnienia przejść przewodów przez ściany/stropy oddzielenia pożarowego materiałami ognioodpornymi o odporności ogniowej nie mniejszej niż ściana/ strop oddzielenia pożarowego,

– konieczność wykonania pomiarów powykonawczych, w tym rezystancji izolacji (pomiędzy biegunem dodatnim a ziemią oraz biegunem ujemnym a ziemią – po stronie DC oraz pomiędzy przewodami czynnymi a ochronnymi – po stronie AC),

– zapewnienie właściwych momentów dokręcania złączek oraz stosowanie dedykowanych narzędzi.

Dla budynków, w których wyodrębnione są strefy pożarowe:

– montaż falowników PV poza strefą pożarową lub w wydzielonej strefie (np. pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej),

– zabezpieczenie przewodów strony DC pozostających pod napięciem w przypadku wyłączenia falownika poprzez obudowę o odporności ogniowej zapewniającej wydzielenie w strefie lub użycie kabli o odporności ogniowej oraz dla zasilania urządzeń, służących zasilaniu urządzeń ochrony przeciwpożarowej,

– wprowadzeniu oznakowania informującego o obecności instalacji PV również przy przycisku PWP,

– wprowadzenie zapisu w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” dotyczącego instalacji PV,

– zachowania odległości modułów PV od ścian oddzielenia ppoż.

Zgłoszenie mikroinstalacji do Państwowej Straży Pożarnej

Ustawa nie wskazuje formy dokumentu, który miałby służyć do zawiadamiania służb Państwowej Straży Pożarnej jak zaznaczono w art. 56 ust. 1a. Według wyżej przedstawionego Fotowoltaicznego Dekalogu Dobry Praktyk na kartach zgłoszenia instalacji powinny znajdować się następujące informacje:

– lokalizacja inwestycji (dane kontaktowe inwestora i instalatora),

– lokalizacja modułów PV oraz falownika (inwertera),

– trasa kablowa przewodów strony DC wraz ze wskazaniem obudowy ( o ile występuję),

– lokalizacja rozłącznika DC.

POLECANE PRODUKTY

ggf
LR4-60HPH 350~380M
Wysokowydajny moduł w technologii Low LID Mono PERC Half-Cut. Wysoka sprawność modułu (do 20,9%)
ffa
FRONIUS ECO
Trójfazowy falownik Fronius Eco dostępny w klasach mocy 25,0 i 27,0 kW optymalnie spełnia wymogi dużych instalacji.
kki
Simon 54 Premium
Nowoczesna linia osprzętu elektro-instalacyjnego oparta o nowe, niezawodne i przyjazne w montażu mechanizmy.
czytaj dalej >>>

Mity o szkodliwości fotowoltaiki

czy fotowoltaika jest bezpieczna

Instalacja fotowoltaiczna to aktualnie jedno z najpopularniejszych i najprościej dostępnych rozwiązań dotyczących odnawialnych źródeł energii. Decyduje się na nią coraz więcej osób, jednak z każdą nowoczesną technologią wiąże się pytanie czy nie zagraża ona naszemu zdrowiu i środowisku. 

Zatem, czy instalacja fotowoltaiczna jest bezpieczna?

Czy panele fotowoltaiczne są szkodliwe?

Niebezpieczne dla naszego zdrowia jest przede wszystkim źle wykonana instalacja fotowoltaiczna. Jeden moduł generuje napięcie stałe powyżej 24 V. W całej instalacji składającej się z kilkunastu lub kilkudziesięciu takich modułów napięcie osiąga wielkość do 600-800V, a prądy sięgają 8A. Taki poziom napięcia i natężenia prądu jest niebezpieczny dla życia i zdrowia człowieka. Producenci paneli fotowoltaicznych przewidzieli taki problem i dzięki temu istnieją również generatory prądu, które składają się z paneli fotowoltaicznych mających tzw. separację od potencjału ziemi. Dzięki temu nie zostaniemy porażeni prądem w momencie przypadkowego dotknięcia jednego bieguna (+/-).

Praca mikroelektrowni wiąże się z niepożądanymi zjawiskami tj. hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne szkodliwe dla ludzi i zwierząt czy wytwarzanie odpadów. Szkodliwe emisje mogą występować w procesie produkcyjnym i na etapie usuwania instalacji po jej wykorzystaniu, jednak nie niosą za sobą dużego zagrożenia w porównaniu z energetyką konwencjonalną.

Najważniejszą rolę odgrywa źródło z którego pochodzą moduły. Ważne jest, aby zakłady produkcyjne przestrzegały zasad bezpieczeństwa i kontrolowały koszty wytwarzania. Proces produkcji paneli fotowoltaicznych w większości nie wiąże się z wytwarzaniem szkodliwych substancji chemicznych. Nie posiadają ruchomych części, pracują w ciszy. Instalacja fotowoltaiczna zaspokaja potrzeby energetyczne przeciętnego gospodarstwa w 50% i nie przyczynia się do globalnych zagrożeń środowiska.

Materiały z których wykonywane są panele koniecznie należy zabezpieczyć i utylizować. Wszyscy producenci zajmujący się produkcją paneli fotowoltaicznych są zobowiązani do poddawania tych substancji recyklingowi, jeśli tego nie zrobią grożą im wysokie kary pieniężne.

Innowacyjne metody produkcji wiążą się z poborem dużych ilości wody. W stosunku do wielkości rocznej produkcji są to odmiennie wartości, ale zazwyczaj są to wielkości rzędu setek lub tysięcy litrów na minutę. To doprowadza do tworzenia zakładów oczyszczania tej zanieczyszczonej wody.

Podsumowanie

Fotowoltaika jest bezpieczna. Jest czystą technologią i nie powoduje negatywnego wpływu na środowisko. Nie emituje zanieczyszczeń i hałasu. Nie wytwarza szkodliwych związków, zapachów, oparów. Praca instalacji jest cicha i neutralna dla środowiska. Ważne, aby producent gwarantował bezpieczeństwo paneli oraz stosował się do wytycznych w zakresie zabezpieczania procesu produkcyjnego. Prawidłowo zamontowana i eksploatowana instalacja fotowoltaiczna nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka. Zatem, stojąc przed wyborem fotowoltaika, a zdrowie – mówimy wybierz jedno i drugie. Odnawialne i przyjazne zdrowiu źródła energii, w pełni bezpieczne dla otoczenia.

POLECANE PRODUKTY

ggf
LR4-60HPH 350~380M
Wysokowydajny moduł w technologii Low LID Mono PERC Half-Cut. Wysoka sprawność modułu (do 20,9%)
ffa
FRONIUS ECO
Trójfazowy falownik Fronius Eco dostępny w klasach mocy 25,0 i 27,0 kW optymalnie spełnia wymogi dużych instalacji.
kki
Simon 54 Premium
Nowoczesna linia osprzętu elektro-instalacyjnego oparta o nowe, niezawodne i przyjazne w montażu mechanizmy.
czytaj dalej >>>

Łączenie paneli fotowoltaicznych szeregowo i równolegle

łączenie paneli fotowoltaicznych szeregowo i równolegle

Łączenie paneli jako jeden z czynników wpływających na efektywność instalacji fotowoltaicznej

Wiemy, że wpływ na efektywność naszej instalacji fotowoltaicznej mają przede wszystkim warunki atmosferyczne. Aby cała instalacja działała prawidłowo i była wydajna trzeba połączyć ze sobą kilka modułów fotowoltaicznych. Podobnie jak we wszystkich innych urządzeniach elektrycznych, ogniwa fotowoltaiczne są wrażliwe na temperaturę. W związku ze wzrostem temperatury rośnie prąd zwarcia ze względu na wzrost rezystancji, przez co napięcie obwodu otwartego maleje. Wraz ze zmianą temperatury zmienia się napięcie – średnio o 3 do 5% na 10°C. Natężenie prądu zmienia się proporcjonalnie do różnic w dostępności nasłonecznienia. To oznacza, że natężenie prądu jest niezależne od zmienności temperatury.
Zatem, jak łączyć panele fotowoltaiczne tak, aby uzyskać maksymalną efektywność energetyczną instalacji?

Jak połączyć panele fotowoltaiczne?

Na parametry instalacji ma wpływ sposób łączenia paneli fotowoltaicznych. Wyróżniamy łączenie paneli słonecznych szeregowe i równoległe. Wybierając jeden ze sposobów takich połączeń należy wcześniej dobrze poznać techniczne wymagania inwertera, dzięki czemu będziemy w stanie dobrze dobrać konkretną metodę łączenia paneli fotowoltaicznych. Moduły należy połączyć w taki sposób, aby uzyskać odpowiednie parametry prądu i napięcia. Połączenie szeregowe paneli fotowoltaicznych uzyskuje wyższe napięcie i jest korzystne dla pracy falownika. Natomiast łączenie ogniw słonecznych równolegle jest zdecydowanie bardziej wydajne przy efekcie zacienienia, gdy naszym celem jest uzyskanie maksymalnej mocy połączeń modułów.

Panele słoneczne szeregowo czy równolegle?

Klasyczne instalacje fotowoltaiczne charakteryzują się szeregowym połączeniem modułów. W tym połączeniu to falowniki są odpowiedzialne za śledzenie maksymalnego punktu mocy, wspólnego dla całego łańcucha ogniw fotowoltaicznych. Takie działanie powoduje proporcjonalny wzrost napięcia, a natężenie prądu jest równe natężeniu przy pojedynczym module.

Stosując równoległe łączenie ogniw fotowoltaicznych występuje proporcjonalny wzrost natężenia prądu, przy napięciu równym znamionowemu napięciu pojedyńczego modułu.

Podstawową zasadą jest, aby moduły o tym samym napięciu łączyć równolegle, a moduły o tym samym natężeniu – łączyć szeregowo. W szeregowym rozwiązaniu podłączenia falowników najsłabsze ogniwo obniża moc wszystkich pozostałych, co powoduje spadek produkcji mocy całego szeregu przez najsłabszy panel.

Równoległe łączenie baterii słonecznych zdaje się mieć w większym stopniu wpływ na zdecydowanie lepszą wydajność w sytuacji, gdy bierzemy pod uwagę wspomniany już efekt zacienienia oraz chęć wygenerowania maksymalnej mocy połączeń modułów.

Czynniki wpływające na zacienienie to:

– częściowe zacienienie (drzew, cień spowodowany przez słupy elektryczne, kominy), itd.,

– zanieczyszczenia paneli,

– zalegający śnieg,

– tolerancja mocy baterii słonecznych.

Każde ogniwo w instalacji fotowoltaicznej połączone równolegle pracuje niezależnie i zapewnia większe uzyski energii. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu optymalizatorów mocy i inwerterów dla każdego z modułów. Takie połączenie umożliwia śledzenie maksymalnego punktu mocy osobno dla pojedyńczego modułu. Optymalizatory mocy sprawiają, że każde ogniwo redukuje straty związane z częściowym efektem zacienienia, zabrudzenia czy uszkodzenia pojedynczych modułów instalacji. Zastosowanie takiego rozwiązania powoduje spadek produkcji energii wyłącznie dla określonego panelu, a reszta będzie pracowała wykorzystując maksymalnie swoje możliwości. Metoda nastawiona na połączenie równoległe z wykorzystaniem optymalizatorów mocy jest doskonałym rozwiązaniem dla dachów o nierównomiernych kształtach lub tych zorientowanych na inne strony świata.

Generowana moc przez ogniwa fotowoltaiczne w takich samych warunkach atmosferycznych jest różna i uwarunkowana wartościami parametrów napięcia oraz natężenia prądu na jakich pracuje ogniwo. Wartość mocy znamionowej paneli fotowoltaicznych obliczana jest przy założeniu promieniowania słonecznego na poziomie 1000 W/m2 oraz przy temperaturze pracy modułów 25°C.

Podsumowanie

Przy wyborze paneli fotowoltaicznych trzeba wziąć pod uwagę wymagania co do wartości napięcia i natężenia prądu w generatorze fotowoltaicznym oraz parametry pracy falownika. Zastosowanie połączenia szeregowego, a co za tym idzie, uzyskanie wyższego napięcia jest korzystne głównie dla pracy falownika.

Z drugiej strony, połączenie równoległe jest korzystniejsze, gdy bierzemy pod uwagę przede wszystkim efekt zacienienia oraz chęć uzyskania maksymalnej mocy połączonych modułów.

Więcej o wydajności paneli i warunkach atmosferycznych znajdziesz w artykule: https://el-corte.pl/wydajnosc-instalacji-fotowoltaicznej-co-nalezy-wiedziec/

POLECANE PRODUKTY

ggf
LR4-60HPH 350~380M
Wysokowydajny moduł w technologii Low LID Mono PERC Half-Cut. Wysoka sprawność modułu (do 20,9%)
ffa
FRONIUS ECO
Trójfazowy falownik Fronius Eco dostępny w klasach mocy 25,0 i 27,0 kW optymalnie spełnia wymogi dużych instalacji.
kki
Simon 54 Premium
Nowoczesna linia osprzętu elektro-instalacyjnego oparta o nowe, niezawodne i przyjazne w montażu mechanizmy.
czytaj dalej >>>

Panele monokrystaliczne czy polikrystaliczne?

panele fotowoltaiczne monokrystaliczne polikrystaliczne

Podstawowym elementem każdego systemu fotowoltaicznego są panele. Ich zadaniem jest zmiana promieniowania słonecznego na energię elektryczną w postaci prądu stałego.
Na rynku odnawialnych źródeł energii istnieją dwa najbardziej popularne typy paneli fotowoltaicznych: monokrystaliczne i polikrystaliczne. Te dwa rodzaje paneli różnią się materiałem, który został użyty podczas ich produkcji. W każdym z nich prąd elektryczny produkowany jest z wykorzystaniem zjawiska fotoelektrycznego, jednakże różnią się one technologią wytwarzania półprzewodnika. Moduł monokrystaliczny jak i moduł polikrystaliczny różnią się przede wszystkim wydajnością, nakładem pieniężnym i wyglądem modułów.
Dowiedz się jaka jest różnica między nimi i które z paneli sprawdzą się najlepiej w Twojej instalacji fotowoltaicznej.

Podobieństwa i różnice paneli mono i polikrystalicznych:

Panele zbudowane są z szeregowo połączonych ze sobą ogniw fotowoltaicznych.

Ogniwa fotowoltaiczne monokrystaliczne jak i ogniwa fotowoltaiczne polikrystaliczne wykonane są z krzemu, który jest odpowiedzialny za przechwytywanie cząsteczek światła. W zależności od rodzaju ogniw, cząsteczki światła dzielą się. Postać krzemu musi być krystaliczna, aby mógł wytwarzać prąd pod wpływem padających na ogniwa promieni słonecznych.

Różnica między panelami polikrystalicznymi i monokrystalicznymi powstaje z różnic w przetwarzaniu krzemu na ogniwa. Panele różnią się od siebie kolorem, kształtem ogniw, wydajnością i współczynnikiem mocy. Panel polikrystaliczny jest barwy jasnoniebieskiej, ma kształt prostokąta lub kwadratu dzięki temu tworzą jednorodną płytę z antyrefleksyjną powłoką. Wyróżnia się wysokim współczynnikiem mocy. Ogniwo monokrystaliczne są koloru ciemnoniebieskiego lub czarnego, mają zaokrąglone krawędzie. Czarne lub ciemnoniebieskie ogniwa chętniej komponują się z otoczeniem przez co nie rzucają się w oczy. Ich największą zaletą jest najwyższa sprawność modułów.

Panele monokrystaliczne

Panele fotowoltaiczne monokrystaliczne składają się z pojedynczej struktury krystalicznej dzięki czemu elektrony poruszają się w nim swobodniej. Jest to najstarsza, najbardziej powszechna technologia paneli słonecznych. Ogniwo monokrystaliczne wykonane jest z krzemowych sztabek o cylindrycznym kształcie. Następnie są cięte na cztery plastry, które zostają wykorzystywane do budowy ogniwa. Cały ten proces nazywany jest Metodą Czochralskiego – metoda otrzymywania monokryształów. Wynalazcą tej najpopularniejszej obecnie metody jest Jan Czochralski. Polski wynalazca i znakomity chemik. Przebieg całego procesu wygląda następująco:

Do rondla wrzucone zostają polikryształki krzemu o wysokiej czystości, które ulegają topnięciu i połączeniu się w jedną masę o temperaturze 1500 stopni. Do masy wprowadzony zostaje zarodek kryształu – pojedynczy blok krzemu, z którego powstaje cały kryształ. Proces trwa około 48 godzin, a po jego zakończeniu, wyciągamy gotowy, duży cylindryczny monokryształ krzemu.

Okrągłe plasty układane obok siebie w postaci kulek przyczynia się do powstawania pustych przestrzeni, które należy przyciąć. Finalnie powstaje kształt zbliżony do kwadratu, opleciony przewodami, a poukładane blisko siebie ogniwa tworzą panel fotowoltaiczny.

Zaletą paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych jest potrzebna zdecydowanie mniejsza powierzchnia instalacji niż w przypadku paneli polikrystalicznych. Potrzebna jest mniejsza ilość paneli do wygenerowania zapotrzebowania energii. Charakteryzują się najwyższą klasą krzemu co ma wpływ na dużą wydajnością od 15-19%, która nawet przy słabszym nasłonecznieniu daje lepsze efekty niż panele polikrystaliczne. Są bardziej trwałe i odporne na temperaturę co oznacza, że w rejonach gdzie jest bardzo gorąco nie zmniejsza się okres przydatności paneli. Jedyną wadą jest wysoki koszt produkcji. Należy również pamiętać, że inwestując w panele monokrystaliczne należałoby zaopatrzyć instalację w mikroinwertery, które pomogą zabezpieczyć całą instalację przed awariami spowodowanymi zabrudzeniem.

Panele polikrystaliczne

Produkcja paneli polikrystalicznych jest podobna do produkcji paneli monokrystalicznych. Kryształy krzemowe również lądują w cylindrze z płynnym krzemem. Jednak w przypadku tych paneli, kryształy nie zostają wyjęte z baryłki tylko pozostawione są do ostudzenia. Dzięki temu płytki polikrystaliczne mają charakterystyczną, niejednolitą powierzchnię I ziarnistą budowę ogniw. Koszt wyprodukowania takich płytek jest o wiele niższy I zmniejszona jest też ilość odpadów produkcyjnych krzemu.

Zaletą paneli polikrystalicznych jest zdecydowania cena – koszt produkcji jest tańszy. Wydajność jest dobra, ale widocznie niższa niż w przypadku paneli monokrystalicznych i utrzymuję się na poziomie od 14-16%. Wadą jest większa powierzchnia instalacji, gorsza estetyka I słabsza odporność na wysokie temperatury przez co, okres użytkowania takich paneli ulega znacznemu skróceniu.

Kiedy wybrać panele fotowoltaiczne, a kiedy monokrystaliczne?

Biorąc pod uwagę warunki:

W standardowych, dogodnych warunkach, kiedy posiadamy wystarczająco dużo powierzchni dla instalacji fotowoltaicznej, panele polikrystaliczne są zdecydowanie tańszym rozwiązaniem. Mimo instalacji większej ilości paneli, cena jest niższa.

Biorąc pod uwagę powierzchnię i zacienienie:

Przy małej powierzchni, gdy Twój dach nie jest na tyle duży, aby zamontować dużą ilość paneli polikrystalicznych do pokrycia zapotrzebowania na prąd należy wybrać panele monokrystaliczne. Obszary zacienione lub cień przejściowy padający na powierzchnię użytkową ma negatywny wpływ na działanie paneli fotowoltaicznych. Panele podłączone do jednego falownika powinny otrzymywać tyle samo słońca.  Gdy jedno z ogniw jest przysłonięte następuje nierównomierne obniżenie wydajności panelu. Zasłonięty jeden panel źle wpływa na całą pracę instalacji. 

PAMIĘTAJ: cień powstający przez chmury to nie ten sam cień, który osłabia prace paneli tak jak np wysoki słup czy drzewa. Istnieją dwa sposoby, które pomogą nam uporać się z przelotnym cieniem:

Jednym z nich są mikroinwertery – połączenie zacienionego panela z jednym inwerterem źle oddziałuje na pracę reszty paneli. Najlepszym rozwiązaniem są mikroinwertery dzięki, którym każdy panel staje się osobną jednostką prądotwórczą. Nie oznacza to jednak, że wszystkie panele będą pracowały na najwyższych obrotach przez cały dzień.

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zmniejszenie instalacji czyli inwestycja w panele monokrystaliczne. Ideą jest całkowite porzucenie zacienionych miejsc czy przelotnych cieni. Koszty zwiększają się, ale instalacja będzie działania bez żadnych zastrzeżeń.

Biorąc pod uwagę estetykę:

Niebieski kolor paneli polikrystalicznych nie zawsze musi komponować się z wyglądem całego domu czy dachu. Z tego względu panele fotowoltaiczne polikrystaliczne uważane są za mniej atrakcyjne. Zaletą może być fakt, ,że polikrystaliczny, błyszczący kolor na pewno się wyróżnia. Estetyka bardziej przeważa na korzyść paneli monokrystalicznych. Łatwiej dopasowują się do budynku, a ich głęboka czerń niewątpliwie przyciąga oko przez co dach I cały dom prezentują się bardzo efektywnie.

Podsumowanie

Monokrystaliczne, jak i polikrystaliczne panele fotowoltaiczne są dobrym wyborem, istnieją jednak znaczące różnice między tymi dwoma rodzajami technologii. Znajdujemy wiele zalet i wad obydwu systemów. W ogólnym zestawieniu obu przedstawionych technologii, te pierwsze – panele monokrystaliczne okazują się być bardziej wydajne i trwalsze, jednak zanim podejmiemy decyzje należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

– cenę,

– wydajność,

– powierzchnię,

– zacienienie,

– klimat,

– markę i szczegóły konstrukcji.

PAMIĘTAJ:
– Montaż – nawet najlepsze panele, źle zamontowane mogą prowadzić do głównych usterek instalacji,
– Gwarancja – błędna instalacja może ją unieważnić,
– Pierwszy kontakt – dobry instalator to podstawa porządnej instalacji.

Skontaktuj się z nami, a pomożemy znaleźć dobrego instalatora blisko Twojego domu.

POLECANE PRODUKTY

ggf
LR4-60HPH 350~380M
Wysokowydajny moduł w technologii Low LID Mono PERC Half-Cut. Wysoka sprawność modułu (do 20,9%)
ffa
FRONIUS ECO
Trójfazowy falownik Fronius Eco dostępny w klasach mocy 25,0 i 27,0 kW optymalnie spełnia wymogi dużych instalacji.
kki
Simon 54 Premium
Nowoczesna linia osprzętu elektro-instalacyjnego oparta o nowe, niezawodne i przyjazne w montażu mechanizmy.
czytaj dalej >>>